หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน