Author: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรับปรุงครั้งที่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรับปรุงครั้งที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรับปรุงครั้งที่ 5

ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน