Author: สำนักปลัด อบต.ทองเอน

โครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบ…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน