Category: จัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 80-9974 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องน้ำดื่ม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในโครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพิ้นที่ตำบลทองเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/09/2563

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน