Month: กันยายน 2022

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2564-เดือนกันยายน 2565) กรณีปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน