Month: มีนาคม 2021

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ดำเนินการตัดต้นไม้ริมคลองชลประทานสามซ้าย เพื่อลดการสะสมของใบไม้ที่ร่วงลงในคลองชลประทานสามซ้ายซึ่งก่อให้เกิดการสะสมของขยะ ตั้งแต่บริเวณตลาดสดหน้าวัดดงยาง สิ้นสุดสะพานปูนใหญ่หน้าวัดดงยาง ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง เดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลองชลประทานสามซ้าย ณ บริเวณตลาดสดหน้าวัดดงยาง ถึงตลาดนัดบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ดำเนินการจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และส่วนบริหารเครื่องจักรกล ที่ 5 สำนักเครื่องจักร กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกคลองชลประทานสามซ้าย ตั้งบริเวณตลาดสดหน้าวัดดงยาง สิ้นสุดสะพานหน้าวัดกฤษณะเวฬุพุทธาราม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน