Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

โครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบ…

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน ชี้แจงและแนะนําการจัดเก็บภาษีป้าย ประจําปี พ.ศ.2565 ให้กับ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลทองเอน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม อบต.ทองเอน