Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2/11/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 2/11/2563

รายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21/08/2563

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน