Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน