Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน