Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 7/01/2564

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน