ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  
 ประกาศทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566
 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566
 แบบสอบถามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ประกาศใช้การปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 การปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน