องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

โดยมีนายปัญญา บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดพระปรางค์สามยอด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน