ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
000+ ข้อมูลพื้นฐาน
000001. โครงสร้างหน่วยงาน
000002. ข้อมูลผู้บริหาร
000003. อำนาจหน้าที่
000004. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
0000000- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
00000000- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
000005. ข้อมูลติดต่อ
000006. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0000000- พรบ. / พรก.
0000000- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
0000000- ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
0000000ข้อบัญญัติ
00000000- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
00000000- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
00000000- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
00000000- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2560
000007. ข่าวประชาสัมพันธ์
0000000- ข่าวประชาสัมพันธ์
000+ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
000008. Q & A
000009. Social Network
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหาร
000+ การดำเนินงาน
0000010. แผนดำเนินงานประจำปี
0000011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
0000012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
000+ การปฏิบัติงาน
0000013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
000+ การให้บริการ
0000014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
0000015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 000000- สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
0000016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
0000017. E-Service
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
000+ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
0000018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
0000000-ไตรมาสที่ 1
0000000-ไตรมาสที่ 2
0000000-ไตรมาสที่ 3
0000019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
0000020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
000000- ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
000000- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
000+ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
0000021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
0000022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
0000000- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
0000000- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
0000023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
0000024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร)
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
000+ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0000025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
0000026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
0000027. หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0000028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
000+ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0000029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0000030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
00000031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
000+ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
0000032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
0000000- แบบสอบถามความพึงพอใจ
0000033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
0000000- กิจการสภา
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
000+ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
0000034. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
0000035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
000+ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
0000036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
0000037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
000+ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
0000038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
000+ แผนป้องกันการทุจริต
0000039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
0000040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
0000041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
000+ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
0000042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
0000043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน