องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลพร้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองเอน ๑ ,๒ ,ผู้อำนวยการโรงเรียน ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรีเขต ๒ ,ประธานสภา ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ,สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ,พัฒนากรอำเภออินทร์บุรี ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลทองเอน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน และนำโครงการเข้าสู่กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทั้งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จ ครบทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ ๑ -๑๕ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖