ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้ดำเนินการตรวจคัดครอง เชิงรุก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 20 ราย ผลการตรวจคัดกรองแบบ ATK ไม่พบผู้ที่ติดเชื้อ ดังนั้น ประชาชนที่มาติดต่อราชการไว้วางใจในความปลอดภัย โดยขอความร่วมมือทุกท่านยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดต่อไป