องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ขอประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564