ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

******************

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506  (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในงบประมาณ 2566)

2. ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิการเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา) ​​

2. ทะเบียนบ้านตัวจริง (พร้อมสำเนา)

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้มีสิทธิ​​ หรือผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ)

ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่

– ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

– ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.   ในวันและเวลาราชการ

                    ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้  ​ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ กับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 036-811542 ต่อ 15 

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน