วิสัยทัศน์ (Vision)

"ทองเอน สามัคคี เกษตรมีชลประทานทั่วถึง องค์กรต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน"


พันธกิจ (Mission)


    1. ส่งเสริมพัฒนาคนในท้องถิ่นและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และเพิ่มพูนทุนทางปัญญาทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมเพื่อให้สามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล
    2. ส่งเสริมและพัฒนารายได้แก่คนในท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้คนในท้องถิ่นกินดีอยู่ดี
    3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีไทย-ลาวแง้ว ฯลฯ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
    4. ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนโดยพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์

 
 
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้งการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th