กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

     
นายพรเทพ ทับทิมทอง
ปลัดอบต.ทองเอน
นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์
รองปลัดอบต.ทองเอน
นางอัจฉรา ทิพย์ทอง      
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางปาณิสรา์ ตุลพันธ์
 
น.ส.ชญานิศา หอมสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
 
 
นางนงเยาว์ สินทรัพย์
 
 
นักวิชากาคลัง
 
น.ส.ชนกธัญ อ่อนลา่
น.ส.ชลธิชา สุระภิรมย์
น.ส.กรกนก จูบาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป
     
     
 
 
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้งการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th