กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

     
นายพรเทพ ทับทิมทอง
ปลัดอบต.ทองเอน
นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์
รองปลัดอบต.ทองเอน
    
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวราภรณ์ รอดโฉม     
นางลัดดา เร้าวงษ์     
นางเกษรา รอดโฉม     
ตำแหน่งครู
ตำแหน่งครู
ตำแหน่งครู
น.ส.ชญาดา น้อมระวี     
นางฉันทนา ยศพิมพ์
นางพัชรี ถมเขียว     
ตำแหน่งครู
ตำแหน่งครู
ตำแหน่งครู
 
น.ส.เสาวนี เถื่อนม่วง     
น.ส.บุญทวี แพ่งศรีสาร
 
ตำแหน่งครู
ตำแหน่งครู
 
 
นางลมัย สารีสาย     
นายนเรศ ชูศรี
 
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
 
     
 
 
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้งการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th