กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

     
นายพรเทพ ทับทิมทอง
ปลัดอบต.ทองเอน
นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์
รองปลัดอบต.ทองเอน
นายไพโรจน์ ชาลี     
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิรัตน์ ศิริจันทร์โท
นายสุทิวัส ยวนเขียว
นายพิทัย หานะกุล
ผู้ช่วยช่างโยธา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นายชมภู พรหมมา
น.ส.ปานจรีย์ ศรีวิสรณ์
น.ส.ชัชชานันท์ มหาพรม
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
นายปราโมทย์ เต้มีย์่
นางศิริกมล บุญโต
 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
     
 
 
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้งการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th