สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

     
นายพรเทพ ทับทิมทอง
ปลัดอบต.ทองเอน
นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์
รองปลัดอบต.ทองเอน
นายสุรสีห์ ศุภเสถียร
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ทองเอน
น.ส.รวิพัชร์ เขียวละออ
นางจุฬาลักษณ์ เป้าบ้านเซ่าุ่
น.ส.ทิพากร กาญจนภาชน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ส.อ.ฐิติวัชร์ วงศ์อุดมรัตน์
น.ส.เสาวลักษณ์ แววงาม
ส.อ.ณัฐวร ศิริจันทร์โท
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญาน
เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
น.ส.กิ่งดาว โป๋ทอง
นางตุ๊กตา คงเขียว
น.ส.เดือนเพ็ญุ เจริญสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.สาธุภรณ์ เรืองปาน
นายวัชรินทร์ ศิริจันทร์โท
นายนันทภพ ขยันทำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถดับเพลง
นายสนั่น สอนโฉม์
นายกิติศักดิ์ สอนโฉม
นายอนันต์ เฉื่อยราษฎร
พนักงานประจำรถขยะ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นายนิยม คำดำ
นายจักรกริช เฟื่องฟุ้ง
นายบัญชา หานะกุล
พนักงานประจำรถขยะ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
น.ส.สุพิชฌาย์ ช่างประดิษฐ์
นายเพิ่มพงงษ์ น้อมระวี
นางลำปาง กลิ่นสุคนธ์
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
นางพวงมาลี เกตุจันทร์
นายโลม รักซ้อน
นางศิวพร บัวพนัส
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
 
 
 
     
 
 
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้งการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th