หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

เ้เ้เsssa

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
  000+ ข้อมูลพื้นฐาน  
  000001. โครงสร้างหน่วยงาน  
  000002. ข้อมูลผู้บริหาร  
  000003. อำนาจหน้าที่  
  000004. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
  0000000- วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
  00000000- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  
  000005. ข้อมูลติดต่อ  
  000006. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  0000000- พรบ. / พรก.  
  0000000- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  0000000- ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ  
  0000000ข้อบัญญัติ  
  00000000- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  
  00000000- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  
  00000000- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
 
  00000000- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2560
 
  000007. ข่าวประชาสัมพันธ์  
  0000000- ข่าวประชาสัมพันธ์  
  000+ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
  000008. Q & A  
  000009. Social Network  
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหาร  
  000+ การดำเนินงาน  
  0000010. แผนดำเนินงานประจำปี  
  0000011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
  0000012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
  000+ การปฏิบัติงาน  
  0000013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  
  000+ การให้บริการ  
  0000014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
 

0000015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

000000- สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

 
  0000016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  0000017. E-Service  
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
  000+ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  0000018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  
  0000000-ไตรมาสที่ 1  
  0000000-ไตรมาสที่ 2  
  0000000-ไตรมาสที่ 3  
  0000019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
  0000020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  000000- ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  000000- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  000+ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  0000021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
  0000022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  0000000- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  0000000- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  0000023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)  
  0000024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร)  
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  000+ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  0000025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  0000026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล  
  0000027. หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  0000028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี  
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
  000+ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  0000029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  0000030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  00000031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
  000+ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  0000032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
  0000000- แบบสอบถามความพึงพอใจ  
  0000033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 

0000000- กิจการสภา

 
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
  000+ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
  0000034. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
  0000035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
  000+ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
  0000036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
  0000037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  000+ การเสริมสร้างวัฒนธรรม  
  0000038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
  000+ แผนป้องกันการทุจริต  
  0000039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  0000040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
  0000041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
  000+ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
  0000042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
  0000043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
     
     
     
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม