หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
     
  รายงานผลการตรวจสอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ประกาศใช้การปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
  การปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
     
 

 
 
 
 
     

นับจำนวนผู้เข้าชม