หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัด

เ้เ้เ้เ

 
วันที่
เนื้อหา
 
22/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 80-9974 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องน้ำดื่ม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในโครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเทรลเลอร์แบบท้ายลาดเพื่อขนย้ายรถขุดดินตีนตะขาบ เพื่อดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพิ้นที่ตำบลทองเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพิ้นที่ตำบลทองเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ แบบท้ายลาดเพื่อขนย้ายรถขุดดินตีนตะขาบ (รถแม็คโคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STAR AIRE หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยนต์เบนซินพร้อมอุปกรณ์ใบพัดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA e-STUDIO 4518A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรทุกรถ 6 ล้อ แบบท้ายลาดเพื่อขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ (รถแม็คโคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกททรงกลม ขนาด 200 ลิตร ในโครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อเพิ่มจำนวนถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและวัตถุดิบ โครงการ/ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบลทองเอน(การทำปลาส้ม)องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการ/ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบลทองเอน(การทำปลาส้ม)องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ/ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบลทองเอน(การทำปลาส้ม)องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลและพิจารณาการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน บจ 8911 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัฑณ์ 004-52-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/06/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณืในการฉีดวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2563 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะจง
27/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประตูทางเข้า-ออก และประตูภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ FONTON ทะเบียน ตค 725 สิงห์บุรี เลขครุภัณฑ์ 630-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 80-9974 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-59-00012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนราชการ ยี่ห้อ LIUGOMG ทะเบียน ตค 883 สิงห์บุรี เลขครุภัณฑ์ 020-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่างในโครงการฝึกปฏิบัติอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิง ผงเคมีแห้งดับเพลิง และแก๊สหุงต้ม ในโครงการฝึกปฏิบัติอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู็ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ แบบท้ายลาดเพื่อขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ (รถแม็คโคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน บจ-8911 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 004-52-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการบริหารจัดการขยะมุลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลและพิจารณาการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะเจาะจง
25/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลมขนาดความจุ 20 ลิตร ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอรื ยี่ห้อ FOTON ทะเบียน ตค 725 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 360-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มบริการผู้ใช้เส้นทางสัญจร โครงการจุดตรวจร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตมโครงการจุดตรวจร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 484-58-0003 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มภาชนะใส่อาหารพร้อมแม่พิมพื (เครื่องปั๊มจานวัสดุธรรมชาติ) ระบบไฮดรอลิค มือโยก ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลและพิจารณาการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบท้ายลาดเพื่อขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลและพิจารณาการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA e-STUDIO 4518A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบท้ายลาดเพื่อขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศการจ้างเหมาบุคคลทั่วไป บริการรายเดือน ช่วยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นับจำนวนผู้เข้าชม