ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน


     องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านฝั่งตะวันนออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากจากหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ประมาณ 2 กิโลเมตร ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3283 ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

     ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของตำบลทองเอนเป็นพื้นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะสมแก่การทำการเกษตรกรรมลักษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุุมภาพันธ์

     ลักษณะของดิน
เป็นดินร่วน ลักษณะของแหล่งน้ำประกอบด้วย ห้วย หนอง คลอง บึง ลักษณะของป่าไม้ ด้านการเมือง การปกครอง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนมีพื้นที่ทั้งหมด 60.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 38,001 ไร่ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน

     จำนวนประชากร ชาย 3,748 คน หญิง 4,033 คน รวม 7,781 คน (ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. 2560)

     อาณาเขต
          - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี – อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
          - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี
          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี
          - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี

     การบริหาร/การปกครอง
          - มีนายกอบต. 1 คน รองนายกฯ 2 คน เลขานุการ 1 คน
          - มีสมาชิกสภา อบต. หมู่ละ 2 คน รวม 30 คน
         - กำนันตำบลจำนวน 1 คน
          - ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 14 คน


 
 
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้งการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th