Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้างการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองการคลัง
     กองโยธา
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
  
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th