สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

 

นายวิเชียร ศรีวิสรณ์
ประธานสภาอบต.ทองเอน
 
 
นางณัฐนันท์ โสภา
 
 
รองประธานสภาอบต.ทองเอน
 
 
 
 
นายพรเทพ ทับทิมทอง
 
 
เลขานุการอบต.ทองเอน
 
นายสังวาลย์ จันทร์เพ็ง
นายพาชี สมสิงห์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางนงลักษณ์ คำมั่่น
 
นางบุญยัง ศิริจันทร์โท
ส.อบต. หมู่ที่ 2
 
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายหอมไพล อ่อนทำ
 
นายปัญญา นพรัตน
ส.อบต. หมู่ที่ 3
 
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายทาน คำพล
 
นางเกศสุดา รัตนอัมภา
ส.อบต. หมู่ที่ 4
 
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นางพเยาว์ เพ็งประภา
นายอภิรมย์ อินทร์โส
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายเกษมสุข ไผ่กอ
 
นายแหวน ดะเลลำ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
 
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายสิทธิศักดิ์ บังอร
 
นายณรงค์ พุทธรักขิโต
ส.อบต. หมู่ที่ 7
 
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายวิชัย แย้มกลีบ
 
นายสงบ บุญเฉื่อย
ส.อบต. หมู่ที่ 8
 
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายไพศาล สงวนสุข
 
นางวันดี แพงวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 9
 
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายณเรศ น้อมระวี
 
นายวิเชียร ศรีวิสรณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
 
ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายประสิทธิ์ บุญตา
 
นายเผด็จ ทาจำปา
ส.อบต. หมู่ที่ 11
 
ส.อบต. หมู่ที่ 11
นายเชาว์ อรุณถาวร
 
นางจิตรานนท์ แสงวิไลสาธร
ส.อบต. หมู่ที่ 12
 
ส.อบต. หมู่ที่ 12
นางณัฐนันท์ โสภา
 
นางรัมภากร มีสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 13
 
ส.อบต. หมู่ที่ 13
นางอรุณศรี สังข์ทอง
 
นายสมศักดิ์ หัวไผ่
ส.อบต. หมู่ที่ 14
 
ส.อบต. หมู่ที่ 14
นายประทีป เถื่อนม่วง
 
นางกฤษณา ทองเพ็ชร์
ส.อบต. หมู่ที่ 15
 
ส.อบต. หมู่ที่ 15
     
   
     
 
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้งการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th