คู่มือประชาชนที่เกี่ยวกับ อปท.

    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ ในกรณีที่มีกฏหมายกำหนดให้การกระทำใดต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องทำคู่มือสำหรับประชาชนโดยมีเป้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้บริการประชาชนทราบ
    องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยภารกิจงานในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับรับทราบขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ดังนี้


1 คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

2.คู่มือรังนกอีแอ่น
3.คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
4.คู่มือการลงทะเบียนผู้พิการ
5.คู่มือการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
6.คู่มือภาษีโรงเรือน ที่ดิน
7.คู่มือการชำระภาษีป้าย
8.คู่มือชำระภาษีน้ำมัน อบจ.
9. คู่มือการชำระภาษียาสูบ อบจ.
10. คู่มือชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
11.คู่มือการรับนักเรียนก่อนประถมวัย
12.คู่มือการรับนักเรียนประถม 1
13.คู่มือการรับนักเรียนมัธยม 1
14.คู่มือการรับนักเรียนมัธยม 4
21.คู่มือขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณี ขรก. พนง. อปท. ถึงแก่กรรม
23. คู่มือขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำของ อปท.
24.คู่มือขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยเหลือ (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม
25.คู่มือบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
26. คู่มือขอรับบำเหน็จพิเศษ ลูกจ้างประจำหรือ ลูกจ้างชั่วคราวของ อปท
27. คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรมจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
28. คู่มือขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำของ อปท
32.คู่มือการจำหน่ายทรัพย์ของสถานธนานุบาล อปท.

 
 
 
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้งการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th